การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.หนองกี่
Reply to topic     เว็บบอร์ดจังหวัดปราจีนบุรี -> บอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์

Author Message
อบต.หนองกี่
[ ผู้มาเยือน ]
Postเมื่อ: 20 ต.ค. 2550 เวลา 10:46 น.

รับใบเสร็จรับเงินของปีก่อน

และหาประวัติการเสียภาษี 1 นาที  /ราย


เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน

2 นาที/ราย

 

บันทึกข้อมูลการเสียภาษีในทะเบียนผู้เสียภาษี

 ภ.บ.ท. 5  ,ภ.บ.ท.6     2 นาที/ราย


ส่งเงินเข้ารายได้ของ อบต.หนองกี่

 

หมายเหตุ  1.รวมระยะเวลา 5 นาที / ราย ในกรณีที่มีประวัติการเสียภาษีอยู่แล้ว

           2.  ถ้ามีปัญหาหรือไม่มีประวัติเพิ่มเวลาจากเดิมประมาณ 1 เท่า

 

รับใบเสร็จรับเงินของปีก่อน

และหาประวัติการเสียภาษี 1 นาที / ราย

 

บันทึกข้อมูลการเสียภาษีในแบบ ภ.ร.ด.2

 


ประเมินค่าภาษี  2 นาที/ราย

 

 


เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน1 /นาที

 


ส่งเงินเข้าเป็นรายได้ของ อบต.หนองกี่

 

 

หมายเหตุ  1.รวมระยะเวลา 5 นาที  / ราย  ในกรณีที่มีประวัติการเสียภาษีอยู่แล้ว

       2. ถ้ามีปัญหาหรือไม่มีประวัติเพิ่มเวลาจากเดิมประมาณ 1 เท่า

ใบเสร็จรับเงินของปี ก่อน

และหาประวัติการเสียภาษี 1  นาที/ ราย

 

บันทึกข้อมูลการเสียภาษีในแบบ ภ.ป.1

1 นาที / ราย

ประเมินค่าภาษี 2 นาที / ราย

 


เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน

1 นาที/ราย

 

ส่งเงินเข้าเป็นรายได้ของ อบต.หนองกี่

 

หมายเหตุ  1.รวมระยะเวลา 5 นาที  / ราย  ในกรณีที่มีประวัติการเสียภาษีอยู่แล้ว

       2. ถ้ามีปัญหาหรือไม่มีประวัติเพิ่มเวลาจากเดิมประมาณ 1 เท่า

 

 

 

ข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

กระบวนงานที่ใช้เวลาดำเนินการมากกว่า  1 วัน

รายชื่อกระบวนการ

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ที่เสนอปรับปรุงใหม่

เหตุผลที่เลือก

ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุปัน

จำนวนระยะเวลา

จำนวนขั้นตอน

จำนวนระยะเวลา

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

 

7

10   วัน 

4

6  วัน

เป็นงานที่มีผู้ใช้บริการมากและมีผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

( การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ )

1.ผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม

 

แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน

จนท.ปฏิบัติการบรรเทาความเดือดร้อน

หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ  จนท.ปฏิบัติ

แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน

บันทึกนำเสนอ ผู้บังคับบัญชา

รับเรื่องตรวจสอบกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนเขียนคำร้อง แจ้งเหตุ/ร้องทุกข์

 

 

 

 

 


สรุป กระบวนการบริการ 7 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 วัน

2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่

 

แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน

หัวหน้าปฏิบัติการบรรเทาความเดือดร้อน

 

แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน

ประชาชนเขียนคำร้อง แจ้งเหตุ/ร้องทุกข์

 

 

 

 


                สรุป กระบวนการบริการ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา   6   วัน

ส่งกระทู้นี้ให้เพื่อน || พิมพ์กระทู้นี้ || แจ้งลบกระทู้นี้
Reply to topic


พี่น้องชาววังบัวทอง
[ ผู้มาเยือน ]
Postความคิดเห็นที่ 1 || โพสต์เมื่อ : 14 ก.พ. 2554 เวลา 12:19 น.

เนื่องจากหมู่บ้านวังบัวทอง ในแต่ละปีได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับถนน และระบบน้ำ 

1.  ถนน ทางเข้าหมู่บ้านยังคงเป็นถนนลูกรัง ทั้งที่มีเส้นทางติดกับถนนสายใหญ่เข้าสุ่ภาคอีสาน  และทุกๆปีชาวบ้านจะประสบปัญหาน้ำท่วมทางเข้าหมุ่บ้าน บางปีต้องอาศัยเรือในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นกับเขตหรือบริเวณเขตอุตสาหกรรมทั้งที่ฝั่งตรงข้ามเป็นเขตอุสาหกรรมกบินทร์บุรี  ที่มีความเจริญในทุกๆด้าน ทั้งน้ำ ไฟ  ถนน  ทางเข้าของหมุ่บ้านเหมือนกับพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน นอกจากน้ำท่วมเมื่อน้ำลดถนนลูกรังก็กลายเป็นโคลน ชาวบ้านต้องเดินทางอย่างยากลำบาก

2.  ระบบน้ำ  เมื่อตอนต้นปี  53  ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ให้มาดำเนินการระบบน้ำให้ ทำให้ชาวบ้านต้องลงทุนขุดเจาะน้ำบาดาลใช้เอง และไม่นานน้ำก็หมดไป ทั้งนี้เคยได้รับความช่วยเหลือจาก อบต.หนองกี่อยู่ระยะหนึ่งแต่ ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน เนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากทั้งบ้านเรือน และบ้านเช่า ซึ่งเมื่อมองดูปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว เหมือนกับย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีกี่นในแถวภาคอีสานที่ขาดความเจริญ

ในขณะเดียวกัน ฝั่งตรงข้ามเต็มไปด้วยสิ่งสาธารณูประโภคต่างๆมากมาย ถนนคอนกรีต  น้ำ ไฟฟ้า  อย่าครบถ้วน ทั้งที่ห่างกันเพียงถนนราดยางกั้น แต่กลับอยุ่เหมือนคนละโลก  ทั้งนี้หมึ่บ้านวังบัวทองได้ส่งมอบเรื่องของถนนและน้ำให้กับ  อบต.หนองกี่ไปแล้ว แต่ได้ปรากฎถึงการดำเนินการหรือเหลียวแลใดๆจากหน่วยงาน ซึ่งในขณะนี้ก็เริ่มประสบปัญหาขึ้นอีกแล้ว  คือ  น้ำที่ชาวบ้านขุดเจิเริ่มหมด  ไม่พอใช้ 

จึงร้องเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน เป็นหลักคำที่ว่า  เอาใจเขามาใส่ใจเรา  หาเป็นบ้านของท่าน  ที่อยู่อาศัย ที่นอนของท่าน ทางเข้าบ้านของท่านแล้วท่านจะทำเช่นไร

Back to top

ชุมชนหนองโสกโคกอุดม
[ ผู้มาเยือน ]
Postความคิดเห็นที่ 2 || โพสต์เมื่อ : 11 มี.ค. 2554 เวลา 13:19 น.

เรียน ท่านนายก ที่ผมเลือกมาเอง  ที่เคารพ

                จากปัญหาที่ประสบบ่อยเรื่องน้ำและไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อชุมชนของพวกผม ทั้งที่อยู่ติดเขตอุตสาหกรรมและอยู่หลังอบต.ทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือวันอื่นๆ  น้ำจะไหลบ้างไม่ไหลบ้าง  เป็นอย่างนี้ตลอด จนต้องใช้วิธีสำรองน้ำด้วยถังขนาด 3 พันลิตร เพราะไม่รู้เมื่อไหร่น้ำจะไหลอีก บางที่ วัน2 วันหรือบางทีเป็น 4 วัน  ตายครับท่าน  ขาดอย่างอื่นยังพอไหวแต่นี้น้ำนะครับ ปัจจัยหลักของชีวิต แถมพวกเราต้องไปทำงานทุกวัน ไม่มีน้ำอาบไปทำงานต้องรอมานั่งรองน้ำที่ไหลมาให้ช่วงตี 2 ตี 3  ไม่ต้องนอนกันละครับ  และอีกอย่างท่านว่าเจาะบาดาลจะใช้ได้อีก 3 ปีนั้น  เป็นแค่แผนฉุกเฉิน  และท่านจะให้การประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาแทน  ท่านครับโปรดพิจารณาปัญหาที่จะเกิดกับประชาชนแบบบ้านๆ อย่างพวกผมด้วย  เพราะเห็นบอกว่า ค่าติดมิเตอร์ก็เกือบ 5 พัน  ค่าหน่วยของน้ำก็แพงกว่าเดิมถึงเท่าตัว  ถ้าเผื่อผมสำรองไว้ด้วยถังที่ซื้อไว้มันจะไม่จ่ายเดือนละเป็นพันๆ เลยเหรอครับ

 วิธีแก้ไข

1.  ขอให้ อบต. ช่วยเงินในการติดตั้งน้ำประปาส่วนภูมิภาคที่ว่าดีเลิศนี้ กับทุกรายที่ใช้น้ำประปาของ อบต. โดยไม่ต้องให้ชาวบ้านไปดำเนินการเอง เดินเรื่องเอง 

2.   อบต. ช่วยแบ่งเบาค่าน้ำที่เป็นส่วนเกินที่ชาวบ้านต้องจ่ายต่อหน่วย เดิมเคยจ่ายเท่าไร ชาวบ้านขอจ่ายเท่านั้น (หน่วยละ  5 บาท)ส่วนเกินจาก 5 บาท อบต.ใช้งบประมาณที่เคยตั้งไว้จ่ายไปแทน หรือนโยบายใช้น้ำฟรี  รับรองได้ใจคนทั้งหนองกี่  เป็นอบต.ตัวอย่างมีคนอยากมาดูงานหรือดูระบบบริหารของท่านแน่นอน

3.  หรือวิธีนี้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่   อบต.ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคส่งมาเก็บที่ถังประปาของอบต.ตามเดิม  และปล่อยจ่ายตามเดิม แต่เป็นน้ำของประปาส่วนภูมิภาคแทน  การเดินท่อ เดินระบบเข้า ประปาอบต.เลย  ประโยชน์ได้หลายทาง  ลดค่าใช้จ่ายและถังประปาที่เราทำไว้ก็ได้ใช้ประโยชน์ ไม่ต้องทิ้งเปล่าให้เกิดสนิม  เมื่อไหร่ที่เราอยากหยุดใช้ของส่วนภูมิภาค เราก็ได้ใช้เลย

4.  ส่วนเรื่องไฟฟ้า  ไหนๆ  ก็มีบ้านเช่ามากมาย มีประชากรแฝงแน่นอน  ท่านนายกรู้  แต่มันก็จำเป็นที่จะต้องให้เขาใช้ด้วย ยังไงมันก็ต้องขยายเขต  ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไป  ไฟฟ้าก็ได้เงินจากค่าใช้ไฟฟ้าอยู่แล้ว จะกลัวทำไมเรื่องขยายเขตฯ  ถ้าเขามีข้อต่อรอง  ท่านนายก  เราทำไฟฟ้าขายเลยซะดีไหม  ในเมื่องบเราก็ได้ไม่น้อยต่อปี  ทำไมจะทำไม่ได้  หรือทำให้ประชาชน อบต.หนองกี่เราใช้ฟรีทุกอย่างยังได้ ผมเชื่อในความสามารถของท่านครับ

Back to top

สนับสนุนความเห็นที่
[ ผู้มาเยือน ]
Postความคิดเห็นที่ 3 || โพสต์เมื่อ : 11 มี.ค. 2554 เวลา 14:58 น.

ดิฉันเห็นด้วยกับความเห็นที่ 2 เรื่องให้น้ำจากส่วนภูมิภาคส่งตรงไปที่ประปาของ อบต.เลย  จะได้ไม่ต้องเสียค่ามิเตอร์  และสนับสนุนเรื่องเงินงบประมาณที่ อบต.ตั้งไว้มาจ่ายค่าน้ำแทนชาวบ้าน แทนที่จะนำเงินไปเจาะเพิ่มทุกปี

Back to top

ลูกบ้านอบต.หมู่10
[ ผู้มาเยือน ]
Postความคิดเห็นที่ 4 || โพสต์เมื่อ : 12 มี.ค. 2554 เวลา 17:09 น.

ท่านคะ  ขอให้ส่งคนช่วยเก็บขยะให้ถี่กว่านี้ได้ไหมคะ  ถังไม่พอเห็นว่าทำงบซื้อแต่ยังไม่มา  ต้องใส่ถุงวางข้างถังนี่ครบ 7 วันแล้วยังไม่เดินทางเลย เหม็นและมีน้องหนอนแล้วค่ะ  รบกวนด้วยนะคะ  น้ำก็ยิ่งไม่ไหล ไฟก็ดับๆ ติดติด ยังมามีปัญหาขยะเน่าเหม็นอีก  จากคนหมู่ 10 ค่ะท่าน หลังบ้านอบต.แดงค่ะ  และถ้าเก็บรบกวนช่วยเก็บข้างๆถังไปด้วยนะคะ อย่าเอาเฉพาะที่อยู่ถัง เราอยากมีถังขยะค่ะแต่งบยังไม่มีมา เลยต้องทิ้งข้างถังแทน

Back to top

น้ำไม่ไหลอีกแล้ว
[ ผู้มาเยือน ]
Postความคิดเห็นที่ 5 || โพสต์เมื่อ : 21 มี.ค. 2554 เวลา 12:08 น.

ท่านนายก ที่เคารพ

              จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำก็น่าจะเร่งด่วนด้วยนะท่าน น้ำไม่ไหลอีกแล้ว แถวบ้านโสกม.10 ทุกวันหยุดเป็นแบบนี้ จะให้ซักผ้า อาบน้ำยังไง  ห้องเช่าเยอะก็จริง แต่ก็เห็นเกือบทุกเจ้ามีน้ำบาดาลที่เขาลงทุนเป็นแสนๆ ทำไปแล้วบางส่วน  ขนาดเขารับภาระนี้แล้วทำไมน้ำจากอบต.ยังไม่ไหลอีก  งบประมาณก็กล้าทุ่มหน่อยท่าน เรื่องความเป็นอยู่น้ำใช้ ไฟฟ้ามันจำเป็นมากๆ  ท่านก็รู้ อย่าให้ต้องผิดหวังที่ได้มาอยู่เมืองอุตสาหกรรมแห่งนี้เลย 

Back to top

ต้องการคำตอบจากนายก
[ ผู้มาเยือน ]
Postความคิดเห็นที่ 6 || โพสต์เมื่อ : 20 เม.ย. 2554 เวลา 15:07 น.

นายก อบต.หนองกี่ ตอบกระทู้ได้ไหม  ทำไมไม่เห็นตอบกลับซักคำถาม หรือท่านไม่เปิด mail เลย    ร้องเรียนไปก็เท่านั้น  แล้วท่านคิดจะแก้ปํญหาให้พวกเรายังไง

Back to top

แวะเข้ามาอ่าน
[ ผู้มาเยือน ]
Postความคิดเห็นที่ 7 || โพสต์เมื่อ : 21 เม.ย. 2554 เวลา 11:56 น.

ไม่เห็นมีความคืบหน้าจาก อบต.หนองกี่ ไม่มีคำตอบจากผู้รับผิดชอบ และไม่ up-date ข้อมูลใน web ดูแล้วกระจอกกว่า อบต.สำพันตาอีก
Back to top

ประชาชนที่เดือดร้อน
[ ผู้มาเยือน ]
Postความคิดเห็นที่ 8 || โพสต์เมื่อ : 26 เม.ย. 2554 เวลา 08:33 น.

เรียน ท่านนายก อบต.

      ตอนนี้ประชนชนที่อยู่ในความดูแลขอท่านเดือดร้อนเรื่องน้ำเป็นอย่างมากเพราะเป็นปัจจัยหลักในการดำรงค์ชีวิตของประชาชนแล้วท่านมีวิธีหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชนที่อยู่ในความดูแลขอท่านอย่างไร กรุณาช่วยหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนของด่วนหน่อยค่ะ

Back to top

ผู้ใช้ถนน
[ ผู้มาเยือน ]
Postความคิดเห็นที่ 9 || โพสต์เมื่อ : 14 มิ.ย. 2554 เวลา 15:12 น.

ท่าน  ลืมแผนทำถนนด้านหลังเขตฯ  แล้วเหรอ  ไหนบอกจะทำตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 54 นี่เข้าเดือนมิถุนายน 54 แล้ว งบ 4 ล้านนะท่าน  แต่เห็นซ่อม 1 จุดหมดปูนไม่ถึงกระสอบ  รู้สึกค่าปูน 1 กระสอบ 4 ล้านมันไม่แพงเกินไปเหรอ   ไงก็ทำตามแผนที่ตั้งไว้ด้วย  ชักช้า เดี๋ยวฐานคะแนนตกหมด  จะหาว่าไม่บอกนะท่าน
Back to top

ความเห็นทั้งหมด :10

  แสดงความเห็นต่อกระทู้นี้
ชื่อ/Username
กรอกตัวเลขที่เห็น
สำหรับบอร์ดที่ให้ทุกคนตอบกระทู้ กรุณากรอกตัวเลข ก่อนตอบกระทู้ Reload Image
แทรกภาพ
Folder บรรจุไฟล์ภาพของ บอร์ด เกิน 40 MB [-904.02kb]
ผู้ดูแลบอร์ด กรุณาตรวจสอบ / แจ้งผู้ดูแลบอร์ด
รูปแบบพิเศษ   ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดคร่อมตัวอักษร ตัวยก ตัวห้อย เลือกสีตัวอักษร แทรก url
                                  

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]


Powered by WebBoard 2.0.0 Edit   © Copyright 2003 - 2005 All Right Reserved. 
Free Communnity WebBoard By ThaiDoWeb.com
: Vilavilla