!!!! คู่มือเตรียมสอบเทศบาลออกใหม่ล่าสุดกว่า 30 เล่ม !!!! จาก www.sheetram.com
Reply to topic     เว็บบอร์ดจังหวัดปราจีนบุรี -> บอร์ด อบต.ปราจีนบุรี

Author Message
sheetram.com
[ ผู้มาเยือน ]
Postเมื่อ: 11 ธ.ค. 2548 เวลา 11:32 น.

!!!! คู่มือเตรียมสอบเทศบาลออกใหม่ล่าสุดกว่า 30 เล่ม !!!! จาก www.sheetram.com สั่งซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ www.sheetram.com ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ โทรสั่งซื้อได้ ที่ 0-2514-1422-3 ในเวลาทำการร้าน 7.30-21.30 น. 1. รวมแนวข้อสอบจริง - เฉลยอธิบายคำตอบวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ราคา 100 บาท สารบัญ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ชุดที่ 2 แนวข้อสอบ งานในหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน แนวข้อสอบ นโยบายของคณะรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชิณวัตร แนวข้อสอบ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย แนวข้อสอบ นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนวข้อสอบ และสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) แนวข้อสอบ และสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-8 (พ.ศ. 2504 - 2544) แนวข้อสอบ พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เก็งข้อสอบ-เฉลย พร้อมข้อมูลใหม่-ทันสมัย สรุป-เก็งข้อสอบ-เฉลย-ข้อมูลใหม่-ทันสมัย-ล่าสุด รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 2. รวมแนวข้อสอบ-เฉลย นักวิชาการศึกษา 3 ราคา 100 บาท สรุป-วิเคราะห์-ข้อมูลใหม่-ทันสมัย-เก็งข้อสอบปีนี้ ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สารบัญ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 แนวข้อสอบ พร้อมสรุป ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ พรบ. การศึกษาแห่งชิต พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2544 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา แนวข้อสอบงานในหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย เก็งข้อสอบ - เฉลย รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 3. รวมแนวข้อสอบจริง (รวมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ - เทศบาล) ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ราคา 100 บาท แนวข้อสอบเก่า-เก็งข้อสอบชุดใหม่ล่าสุด-เฉลยอย่างถูกต้องทุกข้อ ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สารบัญ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบ พรบ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แนวข้อสอบ พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 แนวข้อสอบ นโยบายของรัฐบาล, นโยบายของกระทรวงมหาดไทย, นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แนวข้อสอบ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 4. รวมกฎหมายและระเบียบ "เทศบาล" ราคา 100 บาท ข้อมูลใหม่ - ทันสมัย - ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดให้ ความรู้ที่พนักงานเทศบาลและผู้เข้าสอบควรรู้ สารบัญ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายเบื้องต้น พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 รายนามบุคคลสำคัญในกระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลที่พนักงานควรรู้ ฯลฯ รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 5. นักวิชาการศึกษา 3 ราคา 100 บาท ข้อมูลใหม่ - ทันสมัย - ใหม่ล่าสุด - พร้อมเก็งข้อสอบปีนี้ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ สรุปเนื้อหาตามหลักสูตร วิเคราะห์ข้อสอบที่เคยออกสอบ เจาะลึกข้อสอบตามข้อมูลใหม่ ใช้อ่านทบทวนก่อนเข้าห้องสอบ เก็งข้อสอบชุดพิเศษ สารบัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548.....New !!! พรบ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พรบ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัย พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา การใช้เทคโนโลยีการศึกษา การแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเตมจนถึงปัจจุบัน พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แนวข้อสอบพร้อมเฉลยของนักวิชาการศึกษา รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 6. รวมแนวข้อสอบ-เฉลย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับ 1 ราคา 100 บาท ฉบับรวมข้อสอบและเจาะลึกใหม่ล่าสุด สรุป-วิเคราะห์-เฉลยข้อสอบเก่า-เก็งข้อสอบปีนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่การพัฒนาชุมชน นโยบายรัฐบาล, นโยบายกระทรวงมหาดไทย และ นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เจาะลึกข้อสอบตามข้อมูลใหม่ ข้อสอบ (ข้อเขียน) ปรนัย และอัตนัย สารบัญ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชา การพัฒนาชุมชน (98 ข้อ) ชุดที่ 2 ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักการพัฒนาชุมชน (74 ข้อ) ชุดที่ 3 แนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย (100 ข้อ) ชุดที่ 4 แนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย (74 ข้อ) ชุดที่ 5 แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชา การพัฒนาชุมชน (100 ข้อ) ชุดที่ 6 แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชา การพัฒนาชุมชน (100 ข้อ) ชุดที่ 7 แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชา การพัฒนาชุมชน (99 ข้อ) ชุดที่ 8 เก็งข้อสอบ-เฉลย สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พัฒนาชุมชน (140 ข้อ) ชุดที่ 9 แนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย (200 ข้อ) รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 7. รวมแนวข้อสอบ-เฉลย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 2 ราคา 100 บาท ฉบับรวมข้อสอบและเจาะลึกใหม่ล่าสุด สรุป-วิเคราะห์-เฉลยข้อสอบเก่า-เก็งข้อสอบปีนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่การพัฒนาชุมชน นโยบายรัฐบาล, นโยบายกระทรวงมหาดไทย และ นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เจาะลึกข้อสอบตามข้อมูลใหม่ ข้อสอบ (ข้อเขียน) ปรนัย และอัตนัย สารบัญ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชา การพัฒนาชุมชน (98 ข้อ) ชุดที่ 2 ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักการพัฒนาชุมชน (74 ข้อ) ชุดที่ 3 แนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย (100 ข้อ) ชุดที่ 4 แนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย (74 ข้อ) ชุดที่ 5 แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชา การพัฒนาชุมชน (100 ข้อ) ชุดที่ 6 แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชา การพัฒนาชุมชน (100 ข้อ) ชุดที่ 7 แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชา การพัฒนาชุมชน (99 ข้อ) ชุดที่ 8 เก็งข้อสอบ-เฉลย สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พัฒนาชุมชน (140 ข้อ) ชุดที่ 9 แนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย (200 ข้อ) รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 8. ฉบับรวมแนวข้อสอบ - ความรู้ในงานทะเบียบและบัตร ราคา 100 บาท เหมาะสำหรับสอบเป็น เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1, เจ้าพนักงานทะเบียน 2, เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 รวมแนวข้อสอบจริงที่เคยออกสอบ-วิเคราะห์-เจาะลึก-เก็งข้อสอบปีนี้-เฉลยถูกต้องทุกข้อ สารบัญ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร แนวข้อสอบ โครงการปรับปรุงบัตรประชาชนด้วยคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบ ความรู้งานทะเบียนทั่วไป : ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน, ทะเบียนมัสยิดอิสลาม, ทะเบียนครอบครัว, ทะเบียนมูลนิธิ, ทะเบียนพินัยกรรม, ทะเบียนชื่อบุคคล, ทะเบียนอาวุธปืน, ทะเบียนศาลเจ้า, ทะเบียนสัตว์พาหนะ, ทะเบียนนิติกรรม, ทะเบียนเกาะ, ทะเบียนการขายทอดตลาดแล รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 9. พนักงานเทศบาล - ช่างโยธา 1 ราคา 100 บาท คู่มือสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เฉลยข้อสอบเก่า - เก็งข้อสอบปีนี้ สารบัญ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548....New New New ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน พรบ. ผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พรบ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างเบื้องต้น การออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง การบำรุงรักษางานด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา ความรู้เกี่ยวกับงานสำรวจที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา การคัดลอกแบบ, การเขียนแบบ, การคำนวณสามัย การซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ อุปกรณ์ในการสำรวจ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน แนวข้อสอบจริง - เก็งข้อสอบชุดใหม่ล่าสุด 10. รวมแนวข้อสอบ-เฉลย นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 ราคา 100 บาท ฉบับรวมข้อสอบและเจาะลึกใหม่ล่าสุด สรุป-วิเคราะห์-เฉลยข้อสอบเก่า-เก็งข้อสอบปีนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่การพัฒนาชุมชน นโยบายรัฐบาล, นโยบายกระทรวงมหาดไทย และ นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เจาะลุกข้อสอบตามข้อมูลใหม่ ข้อสอบ (ข้อเขียน) ปรนัย และอัตนัย สารบัญ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชา การพัฒนาชุมชน (98 ข้อ) ชุดที่ 2 ตัวอย่างข้อสอบ ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักการพัฒนาชุมชน (74 ข้อ) ชุดที่ 3 แนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย (100 ข้อ) ชุดที่ 4 แนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย (74 ข้อ) ชุดที่ 5 แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชา การพัฒนาชุมชน (100 ข้อ) ชุดที่ 6 แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชา การพัฒนาชุมชน (100 ข้อ) ชุดที่ 7 แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชา การพัฒนาชุมชน (99 ข้อ) ชุดที่ 8 เก็งข้อสอบ-เฉลย สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พัฒนาชุมชน (140 ข้อ) ชุดที่ 9 แนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย (200 ข้อ) รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 11. รวมแนวข้อสอบ-เฉลย นักวิชาการศึกษา 3 ราคา 100 บาท สรุป-วิเคราะห์-ข้อมูลใหม่-ทันสมัย-เก็งข้อสอบปีนี้ สารบัญ แนวข้อสอบ พร้อมสรุป ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ พรบ. การศึกษาแห่งชิต พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2544 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา แนวข้อสอบงานในหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย เก็งข้อสอบ - เฉลย รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 12. พนักงานเทศบาล - เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ราคา 100 บาท สรุป-วิเคราะห์-เฉลยข้อสอบเก่า-เก็งข้อสอบปีนี้ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรู้เกี่ยวกับป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เก็งแนวข้อสอบ-เฉลย สารบัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ในฉบับเรียบร้อยแล้ว) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พรบ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 พรบ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. การจราจร ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น การป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพ ผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได้กำหนดไว้ การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เก็งแนวข้อสอบ-เฉลย รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 13. พนักงานเทศบาล - นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 ราคา 100 บาท เก็งข้อสอบ - เจาะลึกข้อสอบ - พร้อมเฉลยอย่างถูกต้องทุกข้อ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ สรุปเนื้อหาตามหลักสูตรของ ก.ท. วิเคราะห์ข้อสอบที่เคยออกสอบ เจาะลึกข้อสอบตามข้อมูลใหม่ ใช้ดูเป็นแนวในการสอบ สรุปสาระสำคัญของ แผนประชาสัมพันธ์ระดับชาติ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปสาระสำคัญของ การประชาสัมพันธ์ ความหมายและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์, หลักการ, การวางแผนการประชาสัมพันธ์ แนวข้อสอบ - เฉลย พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 สารบัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ในฉบับเรียบร้อยแล้ว) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญของการประชาสัมพันธ์ หน้าที่ของการประชาสัมพันธ์ เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์, หลักการ, การวางแผน การประชาสัมพันธ์ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เก็งแนวข้อสอบชุดใหม่ล่าสุด รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 14. พนักงานเทศบาล - เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 ราคา 100 บาท คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พระราชบัญญัติ ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร โครงการปรับปรุงบัตรประชาชนด้วยคอมพิวเตอร์ ความรู้งานทะเบียนทั่วไป : ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน, ทะเบียนมัสยิดอิสลาม, ทะเบียนครอบครัว, ทะเบียนมูลนิธิ, ทะเบียนพินัยกรรม, ทะเบียนชื่อบุคคล, ทะเบียนอาวุธปืน, ทะเบียนศาลเจ้า, ทะเบียนสัตว์พาหนะ, ทะเบียนนิติกรรม, ทะเบียนเกาะ, ทะเบียนการขายทอดตลาดและค้าของเก่ ฯลฯ สารบัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ในฉบับเรียบร้อยแล้ว) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ความรู้คดีอาญา 10 ประเภทของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง หลักกฎหมายอาญาเบื้องต้น พรบ. ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 พรบ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2538 พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พรบ. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2545 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร โครงการปรับปรุงบัตรประชาชนด้วยคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เก็งแนวข้อสอบชุดใหม่ล่าสุด รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 15. นักประชาสัมพันธ์ 3 รวมแนวข้อสอบ-เฉลย ราคา 100 บาท ฉบับสมบูรณ์ - ข้อมูลใหม่ล่าสุด สรุป-วิเคราะห์-เฉลยข้อสอบเก่า-เก็งข้อสอบปีนี้ สรุปเนื้องหาตามหลักสูตรการสอบ วิเคราะห์ข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ๆ เจาะลึกข้อสอบตามข้อมูลใหม่ทันสมัย แนวข้อสอบเก่าที่เคยออกสอบหลายรุ่น เหมาะสำหรับผู้มีเวลาเตรียมตัวน้อย เฉลยข้อสอบพร้อมอธิบายคำตอบ เก็งข้อสอบปีนี้ (ใหม่ล่าสุด) สารบัญ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ - พร้อมเฉลย การประชาสัมพันธ์ (100 ข้อ) ชุดที่ 2 แนวข้อสอบ - พร้อมเฉลย การประชาสัมพันธ์ (100 ข้อ) ชุดที่ 3 แนวข้อสอบ - พร้อมเฉลย ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน, การประชาสัมพันธ์ (200 ข้อ) ชุดที่ 4 แนวข้อสอบ - เฉลย การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น(200 ข้อ) ชุดที่ 5 แนวข้อสอบ - พร้อมเฉลย การประชาสัมพันธ์ (100 ข้อ) สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 6 คำถาม-คำตอบของสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (27 ข้อ) ชุดที่ 7 แนวข้อสอบ-เฉลย พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (47 ข้อ) รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 16. พนักงานเทศบาล - เจ้าพนักงานสาธารณะสุขชุมชน 2 ราคา 100 บาท ครบตามหลักสูตรใหม่ สรุป - เก็งข้อสอบชุดพิเศษ - พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณะสุขชุมชน พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ก.ท. สารบัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ในฉบับเรียบร้อยแล้ว) พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 สรุปสาระสำคัญ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปสาระสำคัญ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 สรุปสาระสำคัญ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประวัติการสุขาภิบาลในประเทศไทย ลักษณะงานและขอบเขตการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณะสุข การสุขาภิบาล การกำจัดอุจจาระ การกำจัดขยะมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การกำจัดน้ำโสโครก การสุขาภิบาลโรงเรียน การควบคุมแมลงและสัตว์แทะ การควบคุมมลพิษทางอากาศ อาชีวอนามัย การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การกำจัดน้ำโสโครก แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word, Excel, Internet (80 ข้อ) สรุปสาระสำคัญ (ควรรู้) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 17. พนักงานเทศบาล - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ราคา 100 บาท คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และงานที่เกี่ยวข้อง ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์จัดทำแผน ความรู้ความสามารถในการบริหารแผนและโครงการ การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนและโครงการ การวางแผนและการควบคุม, การประเมินผลโครงการ การบริหารการเงินและแผนงานภาครัฐ, แนวข้อสอบ สารบัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ในฉบับเรียบร้อยแล้ว) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2546 - 2550) หลักการวางแผนกลยุทธ์ ความรู้เกี่ยวกับผู้ว่า CEO งานในหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นโยบายของคณะรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชิณวัตร นโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 1-8) การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น การวางแผนและการควบคุม, การประเมินผลโครงการ การบริหารการเงินและแผนงานภาครัฐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 เก็งข้อสอบ - เฉลย รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 18. พนักงานเทศบาล - นักวิชาการคลัง 3 ราคา 100 บาท คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่นักวิชาการคลัง ความรู้เกี่ยวกับการคลังเทศบาล ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการคลัง สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ก.ท. วิเคราะห์ข้อสอบตามหลักสูตรใหม่ ใช้ดูเป็นแนวในการสอบ ข้อสอบปรนัย - อัตนัย (ข้อเขียน) สารบัญ เฉลย - แนวข้อสอบ เพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้า ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 3 (60 ข้อ) สรุปสาระสำคัญของการจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภีบำรุงท้องที่ ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ อบต. จัดเก็บเอง แนวข้อสอบ (ข้อเขียน) - เฉลย งานในหน้าที่จัดเก็บรายได้ (60 ข้อ) พรบ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 พรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543) พรบ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 เก็บแนวข้อสอบ - เฉลย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (103 ข้อ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ แนวข้อสอบ - เฉลย พรบ.เทศบาล 2496 และ พ.ร.ฎ.ระเบียบพนักงานเทศบาล 2519 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (164 ข้อ) รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 19. พนักงานเทศบาล - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ราคา 100 บาท คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ สรุปเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word, และโปรแกรม Microsoft Excel ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์, การใช้งาน, การติดตั้งโปรแกรม การตรวจสอบการทำงาน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ, งานสารบรรณ แนวข้อสอบชุดใหม่ล่าสุด - เฉลย สารบัญ สรุปสาระสำคัญของ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พร้อมภาคผนวกฉบับแก้ไข พ.ศ. 2539 สรุปสาระสำคัญของ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สรุปสาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สรุปสาระสำคัญ พรบ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบ - เฉลย ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (100 ข้อ) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำอนุกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์และการส่งต่อข้อมูล ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมจัดการเรื่องพิมพ์ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานในประเภทต่าง ๆ ระบบฐานข้อมูล แนวทางในการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การบริหารเพื่อรองรับระบบ จากความหวาดวิตกมาสู่อาชีพในทางคอมพิวเตอร์ ระบบเลขจำนวนและการกำหนดรหัสข้อมูล การลงรหัสข้อมูล แนวข้อสอบ - เฉลย ความรู้คอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (145 ข้อ) แนวข้อสอบ - เฉลย การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (213 ข้อ) รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 20. พนักงานเทศบาล - สันทนาการ 3 ราคา 100 บาท คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สรุปเนื้องหาตามหลักสูตรใหม่ สรุปเน้นเนื้อหาสันทนาการ วิเคราะห์ข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ๆ เจาะลึกข้อสอบตามข้อมูลใหม่ ใช้ดูเป็นแนวในการสอบ เก็งข้อสอบปีนี้ (ใหม่ล่าสุด) สารบัญ ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอกสันทนาการ การร้องเพลง เกมส์นันทนาการ นันทนาการ พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 พรบ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปสาระสำคัญ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 สรุปสาระสำคัญ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในฉบับเรียบร้อยแล้ว) พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ในฉบับเรียบร้อยแล้ว) เก็งข้อสอบ - เฉลย วิชาพลานามัย (120 ข้อ) แนวข้อสอบ - เฉลย วิชาพลานามัย (120 ข้อ) พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 21. พนักงานเทศบาล - บุคลากร 3 ราคา 100 บาท คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับงานบุคลากร สรุปเนื้อหาตามหลักสูตรของ ก.ท. วิเคราะห์ข้อสอบที่เคยออกสอบ เจาะลึกข้อสอบตามข้อมูลใหม่ ใช้ดูเป็นแนวในการสอบ ข้อสอบ (ข้อเขียน) ปรนัยและอัตนัย เก็งข้อสอบปีนี้ (ใหม่ล่าสุด) สารบัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ในฉบับเรียบร้อยแล้ว) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่บุคคลากร ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการนักบริหาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบในตำแหน่ง บุคลากร 3 รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 22. พนักงานเทศบาล - นายช่างไฟฟ้า 2 ราคา 100 บาท คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ช่างไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานอิเล็คทรอนิกส์ สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ก.ท. วิเคราะห์ข้อสอบตามหลักสูตรใหม่ ใช้ดูเป็นในการสอบ ข้อสอบปรนัย-อัตนัย (ข้อเขียน) สารบัญ สรุปสาระสำคัญ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปสาระสำคัญ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 สรุปสาระสำคัญ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบ - เฉลย วิชาความถนัดทางด้าน ช่างไฟฟ้า (92 ข้อ) ข้อสอบความถนัดทางช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2 (60 ข้อ) แนวข้อสอบวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น (250 ข้อ) สรุป วิชาไฟฟ้าเบื้องต้น ช่างไฟฟ้ากำลัง รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 23. พนักงานเทศบาล - ส่งเสริมสุขภาพ 3 ราคา 100 บาท คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ สรุปเนื้อหาตามหลักสูตรของ ก.ท. วิเคราะห์ข้อสอบที่เคยออกสอบ เจาะลึกข้อสอบตามข้อมูลใหม่ ใช้ดูเป็นแนวในการสอบ ข้อสอบ (ข้อเขียน) ปรนัยและอัตนัย เก็งข้อสอบปีนี้ สารบัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ในฉบับเรียบร้อยแล้ว) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แนวข้อสอบ - เฉลย (220 ข้อ) แนวข้อสอบ - เฉลย (150 ข้อ) แนวข้อสอบ - เฉลย (150 ข้อ) แนวข้อสอบ - เฉลย (27 ข้อ - ข้อเขียน) รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 24. พนักงานเทศบาล - เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ราคา 100 บาท คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า สารบัญ สรุปสาระสำคัญ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปสาระสำคัญ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 สรุปสาระสำคัญ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 วิสัยทัศน์ นโยบาย อำนาจ หน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ในฉบับเรียบร้อยแล้ว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 สรุปสาระสำคัญพร้อมแนวคำถาม - คำตอบ ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ, งบประมาณ, การเงินของ อบต. (เจาะข้อสอบ-ที่เคยออกสอบ-น่าจะออกครั้งนี้) แนวข้อสอบ-เฉลย ความรู้ระเบียบที่เกี่ยวกับการคลังองค์การบริหารส่วนตำบล (งานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อบต.) (193 ข้อ) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 ในฉบับแล้ว ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (57 ข้อ) รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 25. พนักงานเทศบาล - นิติกร 3 ราคา 100 บาท คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่นิติกร สรุปเนื้อหาตามหลักสูตรของ ก.ท. วิเคราะห์ข้อสอบที่เคยออกสอบ เจาะลึกข้อสอบตามข้อมูลใหม่ ใช้ดูเป็นแนวในการสอบ ข้อสอบ (ข้อเขียน) ปรนัยและอัตนัย เก็งข้อสอบปีนี้ สารบัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ในฉบับเรียบร้อยแล้ว) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา 10 ประเภทของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง สรุปสาระสำคัญ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปสาระสำคัญ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 สรุปสาระสำคัญ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์ รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 26. พนักงานเทศบาล - นักวิชาการศึกษา 3 ราคา 100 บาท คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่นักวิชาการศึกษา พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พรบ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 การแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา การแนะนำแนวการศึกษาและอาชีพเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำวารสารหรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น สารบัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548.....New !!! พรบ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พรบ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัย พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา การใช้เทคโนโลยีการศึกษา การแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเตมจนถึงปัจจุบัน พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แนวข้อสอบพร้อมเฉลยของนักวิชาการศึกษา รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 27. พนักงานเทศบาล - เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1, เจ้าหน้าที่ทะเบียน 2, และเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 ราคา 100 บาท คู่มือเตรียมสอบฉบับใหม่ล่าสุด สรุป - วิเคราะห์ - เก็งข้อสอบปีนี้ - เฉลยข้อสอบเก่า วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่นักวิชาการศึกษา พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พรบ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พรบ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 การแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา การแนะนำแนวการศึกษาและอาชีพเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำวารสารหรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วย 1. พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 2. พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อทุกฉบับ 3. พรบ.สัญญาติ พ.ศ. 2508 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 4. พรบ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 5. พรบ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 6. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 7. พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 9. พรบ.แนวข้อสอบพนักงานเทศบาล จำนวนหลายร้อยที่คาดว่าน่าจะออกสอบ รวบรวมโดย ทีมงานปลัดเทศบาลและสิงห์ภูธร 28. เจาะลึกข้อสอบเทศบาล 10 สนามสอบ ราคา 100 บาท 10 สนามสอบ : สิงห์บุรี สงขลา นครพนม พิษณุโลก นครปฐม สมุทรปราการ กาฬสินธุ์ อ่างทอง อุดรธานี ชลบุรี ฉบับข้อมูลใหม่ - ทันสมัย วิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบ สารบัณ เจาะลึกแนวข้อสอบ - เฉลย สำหรับการสอบเข้าเป็นพนักงานเทศบาล 10 สนามสอบ (280 ข้อ) แนวข้อสอบ - เฉลย วิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่เกี่ยวกับประเทศไทย (290 ข้อ) เจาะลึกข้อสอบ-เฉลย สำหรับการสอบเข้าเป็นพนักงานเทศบาล (370 ข้อ) เจาะลึกแนวข้อสอบ - เฉลย ความสามารถทั่วไป - ภาษาไทย (125 ข้อ พร้อมแสดงวิธีทำ) รวบรวมโดย คณะอาจารย์บัณฑิตพัฒนา 29. คู่มือเตรียมสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงล่าสุด (เมื่อ 10 กันยายน 2548) ราคา 220 บาท เนื้อหาประกอบด้วยระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบพนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลและข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง ภาค ก และภาค ข รวม 50 ฉบับ ข้อมูลถูกต้อง ตรงประเด็น ทันสมัย ครบถ้วน ครอบคลุมเนื้อหาการสอบพร้อมแนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหมาะสำหรับเตรียมสอบรับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตำแหน่งทุกระดับ กรุณาเปิดดูเนื้อหาข้างในก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ รวบรวมและเรียบเรียงโดย นายธรรมนูญ แจ่มใส ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง คู่มือเตรียมสอบพนักงานส่วนตำบล ฉบับรวมเนื้อหาและแนวข้อสอบ เนื้อหาสมบูรณ์ ข้อมูลตรงประเด็นที่สุด พร้อมตัวอย่างข้อสอบจริงอีกกว่า 500 ข้อ เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่จะสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลทุกระดับของทุกจังหวัดทั่วประเทศใน 21 ตำแหน่ง เรียบเรียงโดย นายธรรมนูญ แจ่มใส ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7), ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง, ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคที่ 1 หลักกฎหมายพื้นฐานที่จะต้องรู้ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546 3 พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 4 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 256 5 พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 6 ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 และระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2525 7 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 8 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 9 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 10 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 11 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ความรับผิดขอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 13 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 14 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ภาคที่ 2 หลักความรู้ทั่วไปที่จะต้องทราบ 1 หลักปกครอง หลักประชาธิปไตยและการจัดระเบียบการปกครองของไทย 2 หลักการบริหารจัดการและหลักการวางแผน 3 หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และหลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 5 นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนจังหวัดแบบบูรณาการ ภาคที่ 3 หลักความรู้และหลักกฎหมายท้องถิ่นที่จะต้องจำ 1 หลักความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 2 ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 3 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 5 พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอนถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 7 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 8 ระเบียบ มท. ว่าด้วยวีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 9 ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 10 ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 11 ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 12 ข้อบังคับ มท.ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 13 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 14 พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 15 พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 16 พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 17 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 18 พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 19 พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคมต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 20 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 21 พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 22 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมที่แก้ไข พ.ศ. 2546 24 พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภั พ.ศ. 2542 25 พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ภาคที่ 4 แนวข้อสอบ แนวถาม - ตอบ เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม และเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ประวัติผู้เรียบเรียง 30. ดักเก็งข้อสอบ "พนักงานเทศบาลและพนักงานท้องถิ่น" เล่ม 1 ราคา 170 บาท รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล ราคา 170 บาท รายละเอียด สำหรับผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเทศบาลและพนักงานท้องถิ่น สารบัญ ชุดที่ 1 พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ชุดที่ 2 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 3 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 4 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 5 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ชุดที่ 6 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ชุดที่ 7 พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 8 พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 9 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ชุดที่ 10 พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 11 พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 12 พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่ 13 พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ชุดที่ 14 พ.ร.บ. ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ชุดที่ 15 พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ชุดที่ 16 พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ชุดที่ 17 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 ชุดที่ 18 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ชุดที่ 19 ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 31. ดักเก็งข้อสอบ "พนักงานเทศบาลและพนักงานท้องถิ่น" เล่ม 2 ราคา 160 บาท รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล ราคา 160 บาท รายละเอียด สำหรับผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเทศบาลและพนักงานท้องถิ่น สารบัญ ชุดวิชา 1 x 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ชุดวิชา 2 งานทะเบียนและบัตรประชาชน ชุดวิชา 3 พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน ชุดวิชา 4 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ชุดวิชา 5 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ชุดวิชา 6 x 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดวิชา 7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ชุดวิชา 8 นโยบายกระทรวงมหาดไทยและนโยบายกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 32. ดักเก็งข้อสอบ "พนักงานเทศบาลและพนักงานท้องถิ่น" เล่ม 3 ราคา 190 บาท รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล ราคา 190 บาท รายละเอียด สำหรับผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเทศบาลและพนักงานท้องถิ่น สารบัญ ชุดวิชา 1 กฎหมายปกครอง ปรับ พ.ศ. 2548 ชุดวิชา 2 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ชุดวิชา 3 x 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมานตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ชุดวิชา 4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุดวิชา 5 x 2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดวิชา 6 x 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดวิชา 7 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดวิชา 8 x 1 ความรู้ทางด้านช่าง www.sheetram.com ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง (ปากซอย 53) บริการสั่งซื้อชีท-หนังสือ-คู่มือเพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ - ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย คู่มือสอบเข้าเตรียมสอบเข้าตำรวจ ทหาร ปลัด ครู นิติกร ทนายความ อบต.อบจ. เทศบาล กทม. ราชทัณฑ์ ข้าราชการ กทม. รัฐสภา กรมวิชาการเกษตร ก.พ. CPA ผู้สอบบัญชี สรรพกร ฯลฯ - ศูนย์รวมชีทสรุป-เฉลยมหาวิทยาลัยรามคำแหงของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
ส่งกระทู้นี้ให้เพื่อน || พิมพ์กระทู้นี้ || แจ้งลบกระทู้นี้
Reply to topic


ความเห็นทั้งหมด :3

  แสดงความเห็นต่อกระทู้นี้
ชื่อ/Username
กรอกตัวเลขที่เห็น
สำหรับบอร์ดที่ให้ทุกคนตอบกระทู้ กรุณากรอกตัวเลข ก่อนตอบกระทู้ Reload Image
แทรกภาพ
Folder บรรจุไฟล์ภาพของ บอร์ด เกิน 40 MB [-904.02kb]
ผู้ดูแลบอร์ด กรุณาตรวจสอบ / แจ้งผู้ดูแลบอร์ด
รูปแบบพิเศษ   ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดคร่อมตัวอักษร ตัวยก ตัวห้อย เลือกสีตัวอักษร แทรก url
                                  

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]


Powered by WebBoard 2.0.0 Edit   © Copyright 2003 - 2005 All Right Reserved. 
Free Communnity WebBoard By ThaiDoWeb.com
: Vilavilla